Tasa-arvo luottamuselimissä: Pörssiklubi menetettiin – Hippos jäi

27.2.2019 - 19:31 | Jarkko Nissinen Artikkelit

Marjo Kaipainen istuu Hippoksen hallituksessa ainoana naisena. Muut hallituksen jäsenet ovat vasemmalta lukien Juha Lyyski, Tuomo Ojanperä, Juha Rehula, Matti Rajaharju, Markku J Jääskeläinen ja Hannu Nivola.

Raviurheilun päätöksenteon avainpaikoilla on vain muutama nainen, vaikka alan harrastajista naisten suhteellinen osuus on paljon isompi ja kasvamaan päin.

Miten tasa-arvo toteutuu raviurheilussa vuonna 2019? Kysymys on mitä ajankohtaisin, kun Suomen Hippos ry pohtii tulevaisuuttaan tulevaisuustyöryhmissään. Vertailukohtana voidaan käyttää opetusministeriön Liikunta ja tasa-arvo 2017 -katsausta viime vuodelta. Siinä käsiteltiin muun muassa naisten määrää liikuntajärjestöjen päätöksentekoelimissä ja johtotehtävissä.

Hippoksen osalta päätöksentekoelinten naisten osuus näyttää surullisen pieneltä. Jopa Pörssiklubi on avattu hiljattain naisille. Raviurheilun päätöksenteon avainpaikoilla on vain muutama nainen, vaikka alan harrastajista naisten suhteellinen osuus on paljon isompi ja kasvamaan päin.

Hippoksen keskeisemmässä päätöksentekoelimessä hallituksessa on kuusi miestä ja yksi nainen, Marjo Kaipainen. Seitsemäsosa on prosentteina 14. Hippoksen valtuuskunnassa on ravinaisten ”pakollisen kiintiönaisen” lisäksi vain kaksi muuta naista yhteensä 42 paikasta. Prosentteina valtuuskunnan edustajista vain seitsemän prosenttia on naisia. Luku on suorastaan häpeällisen alhainen.

Tilanne vaikuttaa lohdullisemmalta, jos tarkastellaan Hippoksen johtajan ja päälliköiden toimia. Kuudesta vähintään päällikkötason toimista kolmessa toimii nainen.

Tasa-arvosuunnitelma: Opetusministeriö edellyttää – maa- ja metsätalousministeriö ei

Sipilän hallituksella on tasa-arvo-ohjelma. Se korostaa, ettei tasa-arvo ole itsestäänselvyys, vaan sen vah­vistuminen ja säilyminen edellyttävät sen eteen tehtävän töitä suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Ministeriöille on kirjattu toimenpiteeksi selvit­tää alansa keskeiset tasa-arvohaasteet.

Opetusministeriö edellyttää lajiliitoilta tasa-arvosuunnitelmaa valtioapua haettaessa. Edellyttääkö maa- ja metsätalousministeriö Veikkauksen tuottorahaa jakaessaan Hippokselta tasa-arvosuunnitelmaa?

”Hakemisessa valtioneuvoston asetus on lähtökohta”, neuvotteleva virkamies Tauno Junttila kertoo.

Ministeriöltä löytyy oma tasa-arvosuunnitelman. Opetusministeriön liikuntajärjestöille asetettua tasa-arvosuunnitelmavelvoitetta ei ole. Suomen hallitus edellyttää kaik­kien ministeriöiden varmistavan, että hallinnonalalla tuotetaan sukupuolen mukaan jaoteltua tietoa ja että sitä käytetään valmistelun ja päätöksenteon pohjana.

Virkamiesjorinan sijaan Junttila ja ministeriön virkamiesjohto voivat tavata hallituksen tasa-arvo-ohjelman ja edellyttää sen mukaista toimintaa rahoitusta saavilta tahoilta, kuten Hippokselta ja koko raviurheilulta.

Mikä on tasa-arvo-ohjelman tilanne Hippoksessa? Tasa-arvosta ei taida olla ollut puhetta tulevaisuusyön yhteydessä. Parhaillaan muutosryhmien lisäksi valmistellaan Hippoksen hallinnon sääntöjen ajantasaistamisesta. Toimitusjohtaja Vesa Mäkinen kertoo että tasa-arvo asioita käsitellään Hippoksen henkilöstöoppaassa ja uudistustyössä käsitellään myös muita toiminnan alueita.

”Näitä asioita tulee sisältymään hyvä hallintotapa -dokumenttiin. Siihen kuvataan kaikki luottamuselinten vastuut ja velvoitteet.”

Edellyttääkö laki 40 prosenttia naisia Hippoksen hallitukseen?

Tasa-arvolaki velvoittaa sekä valtion että kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Järjestöihin, kuten Hippos tämä määräys ei ulotu.

Laki jatkuu: ”Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä… on… luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hippoksen hallitushan käyttää julkista valtaa tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvissä asioissa, joten tuleeko tasa-arvopykälää noudattaa. Tätä voi tulevaisuusryhmä fundeerata asiantuntijoiden avulla. Mitäköhän mieltä tasa-arvovaltuutettu on?

Liikunta ja tasa-arvo 2017 -katsauksen mukaan miehiä oli kaikkien lajiliittojen hallituksissa. Neljän lajiliiton hallituksessa ei ollut ollenkaan nai­sia. Vastaava ei olisi mahdollista esimerkiksi Norjassa. Kiintiösäännön mukaan kaikissa urheilun päättävissä elimissä tulee olla sekä miehiä että naisia siinä suhteessa kuin jäsenistössäkin. Katsaus pitää sääntöä ”edistyksellisenä ja voimakkaasti ohjaavana. ”

Suomessa vastaava säännös ei tällä hetkellä ole mahdollinen. Yhdistyslaki korostaa yhdistysten autonomiaa. Jäsenjärjestöilleen voi kuitenkin asettaa suosituksia, jos se halutaan ohjata järjestöjen ja seurojen toimielinten tasa-arvoa.

Ruotsissa on asetettu tasa-arvotyölle uudet tavoitteet joiden mukaan molempia sukupuolia on kaikissa päättävis­sä ja neuvoa-antavissa elimissä, valmennustehtävissä ja urheiluorganisaatioiden johtavissa tehtävissä vähintään 40 prosenttia.

Opetusministeriö edellyttää tasa-arvosuunnitelma

Palataan suunnitelmien sisältöön. Vuoden 2016 opetusministeriön yleisavustushakemuksiin liitettävien yhdenvertaisuus- ja tasa-ar­vosuunnitelmien tavoitteena oli syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arvi­ointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen.

Suunni­telmassa kuvataan, miten edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja miten puututaan syrjintään, kuten sukupuoliseen häirintään ja hyväksikäyttöön.

Katsauksen mukaan liikuntajärjestöt ovat ilmoittaneet vuotta 2016 koskevassa haussa valtionapuhakemusten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokohdat hyvin kirjavalla tavalla ja eritasoisesti. Suurella osalla yh­denvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ei kuitenkaan ollut tuolloin valmis.

Katsauksen mukaan yhden­vertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat olivat kolmasosalla liikuntajärjestöistä hyvällä tai erinomai­sella tasolla, kolmasosalla tyydyttävällä tasolla, ja kolmasosa ei ollut tehnyt suunnitelmaa tai se oli hyvin puutteellinen.

Suurin osa liikuntaliitoista on aloittanut työn toteuttamalla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Joissain liitoissa prosessi kulkee rinnakkain strate­giatyön kanssa samoja työryhmiä hyödyntäen ja yhteisellä aikataululla. Tässä voisi Hippoksella olla kopin paikka, ellei sitä ole jo otettu.

”Hallituksen tasa-arvo-ohjelman lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus liikuntajärjestöjen tasa-arvoasioissa perustuu tasa-arvon ja eräiden muiden periaatteiden suoraan nimeämiseen liikuntalain lähtökohdiksi. Liikuntalakiin on vielä erikseen kirjattu, että tavoitteiden toteuttaminen otetaan huomioon avustuksen määrää harkittaessa”, erikoissuunnittelija Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:istä muistuttaa.

Mallia ratsastuksesta

Suomen ratsastajainliitto on tehnyt hyvän hallinnon ohjeen lisäksi opetusministeriön velvoittaman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Liitto on määritellyt arvoihinsa ja visioonsa perustuen yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo on osa kokonaisuutta.

Liitto edistää yhdenvertaisuutta vaikuttamalla asenteisiin. Ilmapiirin osalta ratsastajat julistavat: ”Hyvästä ilmapiiristä puuttuvat kiusaaminen, häirintä, syrjiminen, poissulkeminen, haukkuminen, nimittely, selän takana pahan puhuminen, loukkaavat vitsit, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä rasismi. Nämä epäkohdat eivät saa kuulua ratsastuskulttuuriin.”

Myös positiivinen erityiskohtelu, muita ryhmiä syrjimättä, on esillä. Esimerkiksi jos työryhmään hakee kaksi tasavahvaa, mutta eri sukupuolia edustavaa hakijaa, valinta voidaan kohdistaa työryhmässä vähemmistönä edustettuun sukupuoleen. Rekrytoinnissa luottamustoimiin kiinnitetään huomiota siihen, että tehtävissä on riittävästi hajaumaa ja koko jäsenistön ääni tulee näin kuuluviin: eri-ikäiset, sukupuolten moninaisuus ja eri puolilta Suomea.

Ratsastajainliitto ilmoittaa suojelevansa alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta. Alaikäisiä valmentavilta liiton valmentajilta ja lasten kanssa toimivilta liiton työntekijöiltä pyydetään rikosrekisteriote. Aihepiiriä käsitellään koulutuksissa.

Ohjeistus häirintätilanteisiin

Antti Turpeinen tutki seksuaalirikoksia poliisiammattikorkeakoulun opinnäyttötyössä ”Poliisin tietoon tulleet seksuaalirikokset liikunnassa ja urheilussa 2016–2017.” Opinnäyte sisälsi ratsastuksen, mutta ei raviurheilua. Eniten rikoksia tapahtui uintiin ja kuntosaliin liittyen, ei kuitenkaan seuratoimintaan liittyen.

Ratsastuksen osalta kirjattiin kuitenkin jopa yhdeksän rikosilmoitusta. Rikosnimikkeitä esiintyi yhteensä 11, kuusi lapsen hyväksikäyttöä, kaksi salakatselua, kaksi sukupuolisiveellisyyttäloukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoa ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Onko ratsastajilla toimintaohjetta häirintätapausten varalle?

”Seksuaaliseen – kuten kaikkeen – häirintään, kiusaamiseen ja hyväksikäyttöön on ratsastuksessa ehdoton nollatoleranssi. Ratsastajainliitto on ollut mukana alusta alkaen urheilumaailman Reilu Peli -työssä ja sitoutunut urheilun yhteisiin eettisiin pelisääntöihin. Liiton Reilu Peli – oppaassa on annettu ohjeita häirinnän tunnistamiseen, siihen puuttumiseen ja ehkäisemiseen. Kaikki tietoon tulevat tapaukset käsitellään”, liiton toimitusjohtaja Pekka Törmälä sanoo.

Ratsastajainliiton suunnitelmat sijoittunevat yhdenvertaisuussuunnitelmien ylimpään kolmannekseen, tai vähintäänkin keskimmäiseen.

Raviväen kannattanee hyvän hallinnon ohjeistuksia laatiessaan kiinnittää asiaan huomiota ennakoivasti. Lannan tuulettimeen lentäessä on myöhäistä pohtia, miten olisi pitänyt toimia tai ohjeistaa.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että raviurheilun luottamishenkilöissä naisedustus on nolon alhaisella tasolla. Hippoksen päällikkö- ja johtotasolla sen sijaan on naisia vähintään kohtuullisesti. Lisäksi usean raviradan toimitusjohtajana on nainen. Tulevaisuustyössä on tuhannen taalan päivittää lajin kasvot ja säännöstö vastaamaan 2020-lukua.

Jaa artikkeli:

Artikkelit